การเคลื่อนไหวแห่งเรเอล

สัมมนา: เอเชีย

 

Schedule

■ Basic Daily Schedule
AM
8:30 – 9:20 > Reception
9:30 – 9:50 > Meditation
9:50 – 10:00 > Information
10:00 – 12:00 > Morning Lecture
PM
12:00 – 2:30 > Lunch/Break
(2:30 – 2:50 Reception)
3:00 – 5:30 > Afternoon Lecture
5:30 – 8:00 > Supper/Break
8:00 – 10:00 > Entertainment, Show time